ACCEPTANCE

onderzoek naar een slimme astma inhalator

Met het ACCEPTANCE onderzoek willen we mensen helpen hun astma beter onder controle te krijgen. Dit doen we door na te gaan of een slimme astma inhalator hierbij kan helpen.

Privacy Policy


Versie Datum Notities
0.1 25-04-2019 Benodigde hoofdstukken toegevoegd.
0.2 19-10-2019 Bewaartermijn persoonsgegevens van 7 naar 2 jaar veranderd.
0.3 18-02-2021 Extra gegevens die worden verzameld, zijn opgenomen.
0.4 16-09-2021 Extra gegevens die worden verzameld, zijn opgenomen.

Het ACCEPTANCE onderzoek (kortweg, ACCEPTANCE), gevestigd aan de Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Persoonsgegevens die wij verwerken

ACCEPTANCE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Provincie
 • Leeftijd (of u 18 jaar of ouder bent)
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Astma-gerelateerde gegevens: gebruik van inhalator, dosering van inhalator en diagnose astma
 • Diagnose COPD
Overige gegevens die wij verwerken:
 • Smartphone bezit

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via acceptance@lumc.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ACCEPTANCE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Onze dienstverlening betreft in dit geval het beoordelen of u geschikt bent voor deelname aan het ACCEPTANCE onderzoek.

Geautomatiseerde besluitvorming

ACCEPTANCE neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ACCEPTANCE) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ACCEPTANCE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Tenzij er een wettelijke grondslag van toepassing is, dan hanteren wij een bewaartermijn van 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

ACCEPTANCE verstrekt uitsluitend en alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

ACCEPTANCE verkoopt uw gegevens niet aan derden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ACCEPTANCE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Het gaat hierbij om de volgende instellingen met wie de gegevens kunnen worden verstrekt:

 • Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC);
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG);
 • General Practitioners Research Institute (GPRI).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ACCEPTANCE gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gebruik medische gegevens

ACCEPTANCE, UMCG, GPRI en LUMC-medewerkers die betrokken zijn bij uw behandeling en/of de administratieve afhandeling, zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen alleen uw gegevens inzien die zij voor hun werkzaamheden nodig hebben.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ACCEPTANCE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar acceptance@lumc.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ACCEPTANCE wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ACCEPTANCE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via acceptance@lumc.nl.

Tot slot

Wij behouden ons het recht deze privacy policy aan te passen. Op onze website wordt altijd de meest recente privacy policy beschikbaar gesteld. Het versienummer wordt in de naam van het document aangegeven.